12 sausio, 2015
Tauragės visuomenės sveikatos centro informacija

Tauragės rajono ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos saugos kontrolė 2014 m.

2014 m. rugsėjo – lapkričio mėn. atlikta Tauragės rajono bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ir neformalaus ugdymo įstaigų valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė ir įvertinta bendrojo lavinimo mokyklų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, ikimokyklinio ugdymo įstaigų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimams, neformalaus ugdymo įstaigų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei Vaikų maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo reikalavimams.

Tauragės rajono bendrojo lavinimo mokyklose išduoti leidimai-higienos pasai: bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veiklai – 23; ikimokyklinio ugdymo veiklai – 11; vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla – 14. Ikimokyklinio ugdymo veiklą vykdo 3 vaikų lopšeliai-darželiai, neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veiklą vykdo – 3 mokyklos.

Vadovaujantis Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentu, periodinės kontrolės metu tikrinama 70 proc. bendrojo lavinimo mokyklų. Tauragės visuomenės sveikatos centro periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planai skelbiami įstaigos interneto svetainėje. Operatyvioji kontrolė (neįspėjus) atliekama bendrojo lavinimo mokyklose, kurios neturi vykdomai veiklai leidimo-higienos paso arba sulaukiama skundų dėl higienos normų pažeidimų.

Per minėtą laikotarpį Centras patikrino 12 Tauragės rajono mokyklų, vykdančių bendrojo lavinimo ugdymo veiklą, 6 ikimokyklinio ir 4 neformaliojo ugdymo veiklas vykdančias įstaigas. Stebima gerėjanti daugelio mokyklų higienos būklė. Kai kuriose mokyklose atlikta pastatų renovacija, tačiau Batakių vidurinės, Adakavo mokyklos-daugiafunkcinio centro, Gaurės, Lomių pagrindinių mokyklų, Tarailių progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpoms reikia remonto.

Kontrolės rezultatai parodė, kad pamokų skaičius neviršija nustatytų normų, pertraukų trukmė taip pat atitiko ugdymo proceso higienos reikalavimus. Visos Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklos dirba viena pamaina, pamokos prasideda 8 val. ryto.

Tarp 12 patikrintų bendrojo lavinimo mokyklų keturiose nėra sporto salių: Lomių pagrindinėje, Lomių pagrindinės mokyklos skyriuje Šakviečio k., Tarailių progimnazijos Taurų skyriuje. Batakių vidurinėje mokykloje persirengimo kambariuose kiekvienam pamokoje dalyvaujančiam mokiniui neįrengtos kabyklos arba spintelės drabužiams. Minėtose mokyklose kūno kultūros pamokos vyksta lauke, o, esant blogam orui, tam pritaikytose patalpose (koridoriuose, buvusioje aktų salėje, buvusiame kabinete).

Visose tikrintose mokyklose yra vidaus sanitariniai įrenginiai. Ne į visų mokyklų tualetuose ir prie valgyklų esančias kriaukles, skirtas rankoms nusiplauti, tiekiamas karštas vanduo. Kai kuriose mokyklose tualetų prausyklų patalpose nebuvo rankų džiovintuvų ar vienkartinių rankšluosčių. Patalpoms ir įrangai dezinfekuoti buvo naudojamos neautorizuotos dezinfekcijos priemonės. Tualeto valymo inventorius nepaženklintas ir laikomas kartu su kitu valymo inventoriumi. Valymo priemonės ir biocidai buvo laikomi nesaugiai, mokiniams prieinamoje vietoje, nerakinamoje patalpoje.

Tauragės rajono mokyklose naudojami mokykliniai baldai, tačiau mokyklose naudojami ir mokinių ūgio neatitinkantys mokykliniai suolai. 2014 m. kompiuterizuotos mokymo vietos įrengtos taip, kad mokiniai gali laisvai prie jų prieiti, tačiau ne visose mokyklose naudojami specialiai kompiuterizuotai vietai skirti stalai, kad būtų galima patogiai išdėstyti monitorių, klaviatūrą ir kitus būtinus įrenginius.

Pagal higienos normos reikalavimus mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose turi būti įrengtos žaliuzės (užuolaidos), apsaugančios nuo tiesioginių saulės spindulių. Patikrintose mokyklose mokymo klasėse ir kabinetuose jos buvo.

Tikrinimų metu vertinta, ar mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikai turi galimybę nemokamai atsigerti geriamojo vandens (rekomenduotina, kambario temperatūros, pvz., pilstomo iš geriamajam vandeniui skirtų indų, talpų, automatų ir pan.), net jei vaikai nemaitinami. Geriamasis vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus. Nustatyta, kad mokiniai vandens gali atsigerti maitinimo patalpose, kuriose vanduo patiekiamas ąsočiuose.

Mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose draudžiama naudoti susidėvėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais indus bei aliumininius įrankius ir indus. Patikrinimų metu vis dar randama įskilusių, apdaužytais kraštais indų.

Valgymo metu ant stalų neturi būti padėta druskos, pipirų, garstyčių. Tikrintų įstaigų maitinimo patalpose druskos, pipirų, garstyčių ant stalų nerasta.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pagal kompetenciją prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų organizuojamas pagal šį Tvarkos aprašą, užkandžių asortimento sąrašus ir kitus šio Tvarkos aprašo reikalavimus. Patikrinimų metu nustatyta, kad mokyklose visuomenės sveikatos priežiūros specialistės kartą per savaitę pildo Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą. Maitinimo organizavimo pažeidimų neužfiksuota.

Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad mokiniai ugdymo procese dalyvautų pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. Ne visose mokyklose mokiniai šią informaciją pateikia laiku.

Mokyklos darbuotojai dirba nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir įgiję žinių higienos, o pedagoginiai darbuotojai ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Mokyklose, kuriose pedagogai dirba antraeilėse pareigose, ne visada saugomos asmens medicininių knygelių ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų kopijos.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalios HN 75:2010 pakeitimas, nurodantis, kad priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a). Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas.

Surašyti patikrinimo aktai, pažeidimų nenustatyta, nuobaudų neskirta. Patikrinimų metu duotus nurodymus ugdymo įstaigų atsakingi darbuotojai pašalino nedelsiant. Tauragės rajono bendrojo lavinimo ugdymo įstaigoms buvo suteikta metodinė pagalba. Rekomenduota atkreipti dėmesį, kad ne visose mokyklose prie kriauklių yra karštas vanduo rankoms nusiplauti, nėra muilo, vienkartinių rankšluosčių ar džiovintuvų rankoms džiovinti, tualetuose nėra tualetinio popieriaus. Patalpoms ir įrangai dezinfekuoti buvo naudojamos neautorizuotos dezinfekcijos priemonės. Ne visose ikimokyklinėse ugdymo įstaigose smėlio dėžės apsaugotos nuo užteršimo.


13 balandžio, 2021

Šį pavasarį Lietuvos keliuose vėl pasirodys „Google Street View“ automobiliai, kurie keliaus per daugelį šalies miestų. Pagrindinis pakartotinio važiavimo tikslas […]

13 balandžio, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 1088. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

10 balandžio, 2021

Vis daugiau Lietuvos gyventojų yra paskiepijama nuo COVID-19, taip pat didėja ir šia liga persirgusių gyventojų dalis. NVSC primena, kad […]

7 balandžio, 2021

Savarankiškai, užpildę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) anketą atvejis.nvsc.lt, epidemiologinius duomenis, kaip ir kur užsikrėtė, su kuo turėjo didelės rizikos […]

6 balandžio, 2021

Praėjusios savaitės pabaigoje gydymo įstaigose buvo fiksuoti 22 aktyvūs koronavirusinės infekcijos (COVID-19 ligos) protrūkiai, kai savaitę prieš tai protrūkių skaičius […]

30 kovo, 2021

Lietuvos statistikos departamentas sukūrė dar vieną švieslentę, padėsiančią geriau visuomenei suprasti COVID-19 ligos paplitimą. Šioje švieslentėje – interaktyviame žemėlapyje pagal […]

30 kovo, 2021

Farmacijos kompanija „AstraZeneca“ informavo, kad vakcina nuo koronaviruso (COVID-19), kurią ji sukūrė kartu su Oksfordo universiteto mokslininkais, turi naują pavadinimą […]

29 kovo, 2021

Kas antras respondentas visiškai arba iš dalies sutinka su teiginiu, kad priverstinė sterilizacija ir (arba) priverstinis nėštumo nutraukimas moterims, turinčioms […]

24 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 768. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

Doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius
17 kovo, 2021

Simboliška ir liūdna, jog 2021 m. kovo 22 dieną, minint Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 153-iąsias gimimo metines, bus minimos ir […]

10 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 460. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

9 kovo, 2021

Prasidėjus vakcinacijos procesui nuo COVID-19 Lietuvoje, viena iš labiausiai aptarinėjamų temų viešojoje erdvėje yra vakcinų šalutinis poveikis. Deja, tai, kad […]

9 kovo, 2021

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) nuolat stebi vakcinacijos procesą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, todėl gavusi signalų iš atsakingų […]

8 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 213. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

5 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 434. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

4 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 517. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

3 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 501. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

2 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 426. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

1 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 243. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

Lauksargių globos namai
24 vasario, 2021

Vakarykštę parą Tauragės rajone įsikūrusiuose Lauksargių globos namuose užfiksavus naują koronavirusinės infekcijos protrūkį, taip pat dar šešis ligos atvejus patvirtinus […]