18 birželio, 2021
Lina Poškevičiūtė | XXI amžius

Paminėta koplyčios 170 metų sukaktis

Vido Venslovaičio nuotr.

Tradiciškai tikintieji paminėti Gedulo ir Vilties dieną susirenka į Staliorių koplyčią (Šakių r.). Šiais metais ši data šio krašto žmonėms buvo svarbi dar ir tuo, kad kartu minima ir koplytėlės 170 metų sukaktis. Todėl joje buvo aukojamos šv. Mišios už mirusius tremtyje, prisiminti čia pat, kapinėse, palaidoti partizanai.

Prisiminti tremtyje žuvę

Staliorių kaimas yra 6,5 km į rytus nuo Lukšių, 6 km šiaurę nuo Paluobių. Staliorių koplyčia stovi kiek atokiau nuo artimiausių gyvenviečių, pakilumėlėje, prie lauko keliuko esančiose kapinėse.

Birželio 13-ąją, sekmadienį, į Staliorių kaimą gausiai susirinko žmonės paminėti koplytėlės 170 metų sukaktį, pagerbti tremtinius. Visus susiburti pakvietė Liepalotų bendruomenės centro „Tėviškė“ pirmininkė Alvyra Janavičienė kartu su Lukšių kultūros centro darbuotojais. Popietė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Paluobių Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas kun. Andrius Vaitkūnas. Klebonas dėkojo Dievui, kad šis jam suteikė galimybę kartu pasimelsti už kapinėse palaidotus partizanus bei visus mirusiuosius. Anot klebono, šiandien norisi kalbėti ne vien apie gedulą, bet ir apie viltį.

„Viltis yra viena iš dieviškųjų dorybių. Kiekvieno žmogaus gyvenime yra be galo svarbu turėti viltį. Žmogus viltį prarasti gali dėl įvairių priežasčių: ištikus nelaimei, senatvėje ar užklupus ligai. Kas padeda neprarasti vilties? Mums, krikščionims, – tikėjimas. Krikščioniška viltis kyla iš tikėjimo Jėzumi, mes į Viešpatį sudedame savo viltis, troškimus“, – susirinkusiems kalbėjo kun. A. Vaitkūnas.

Anot kunigo, jam kyla klausimas, ar tie žmones, kuriuos trėmė į Sibirą, tąkart taip pat turėjo viltį gyventi, viltį sugrįžti į tėvynę. Kunigo žodžiais, žmonių viltis, meilė tėvynei, Dievui bei artimui, virto eilėraščiais, dainomis bei giesmėmis.

„Ta viltis tapo pagrindine varomąja jėga, kuri leido žmonėms tremtyje išgyventi“, – tarė dvasininkas ir kvietė pasimelsti už tuos, kurie buvo ištremti.

Po šv. Mišių, kun. A. Vaitkūnas dar kartą palaimino Staliorių koplyčią, sakydamas: „Visagali viešpatie Dieve, laimink šią koplytėlę, maldos namus, čia susirenkančius žmones, jų šeimas, artimuosius. O palaidotiems greta esančiose kapinėse, mirusiems, suteik Amžinojo džiaugsmo šviesą ir ramybę, o gyviesiems Dangaus malonių“.

Meno kūriniai išgabenti

Staliorių koplyčios istoriją priminė Lukšių kultūros centro renginių organizatorė Inesa Bagdanavičienė. Anot jos, Staliorių koplyčia galėjo atsirasti dar anksčiau nei 1851 metais.

Pasak istorinių šaltinių, pastatas buvo stačiakampis, apkaltas lentomis, dengtas šiaudų stogu, su lentinėmis grindimis ir lubomis bei keturiais langais.

„Ši koplyčia neturėjo formalios fundacijos, titulo ir atlaidų, buvo prižiūrima netoliese gyvenančių parapijiečių ir veikė privačios Lukšių parapijos koplyčios teisėmis. Mišios joje buvo aukojamos retkarčiais, per laidotuves, o liturginius reikmenis kunigas atsiveždavo iš parapinės bažnyčios. Viduje buvo vienas altorius su portatiliu. Medžiais apsodintas kapines, kuriose stovėjo koplyčia, juosė medinė tvora, 1899 metais buvusi prastos būklės“, – pasakojo I. Bagdanavičienė.

Anot istorinių šaltinių, 1936 metais koplyčia buvo atnaujinta – greičiausiai tuomet buvo pristatytas prieangis, gal ir zakristija. Tada galėjo būti pakeista ir stogo danga.

Po Antrojo pasaulinio karo Staliorių koplyčia kurį laiką dar veikė. Ji uždaryta 1974 metų liepą. Joje buvę meno kūriniai išgabenti į Vilnių, o pastato raktą nusavino sovietinės valdžios atstovai. Koplyčioje nebeliko altoriaus, septynių paveikslų ir keturių skulptūrų, o gal ir daugiau kūrinių. Dalis turto pateko į tuometinį Ateizmo muziejų, dalis – į Vilniaus dailės muziejų.

1994 metais koplyčia buvo suremontuota: atnaujinta apkala, sudėtos grindys, paremontuoti lentiniai įrenginiai. Šio remonto, kaip ir kitos statinio datos, užrašytos ant pastato bokštelio. Dar vienas remontas atliktas ir 2014 metais. Ir šiandien Staliorių koplyčia prižiūrima, ja rūpinasi Liepalotų bendruomenės centro „Tėviškė“ nariai.

Žavi šiandien Staliorių koplyčia savo architektūra ir interjeru: suręsta iš tašytų rąstų, jos vidus – natūralaus nedažyto medžio. Dvivėrės didžiosios durys apdailintos rombų rašto apkala. Koplyčios vidaus erdvė negili ir jauki. Presbiterijoje įrengtas naujas kuklus altorius, kairėje pusėje įkomponuota sakyklos tribūna. Ant galinės koplyčios sienos kabo koplytėlė, ant medžių, augančių greta, kabo keturi kryželiai.

Kapinaitėse ilsisi partizanai

Staliorių koplyčią supa senosios kaimo kapinaitės, įkurtos apie 1700-uosius metus. Istoriniuose šaltiniuose minima, kad žemės plotą kapinaitėms davė Miliušiai. Čia buvo laidojami katalikai. Kapinaitėmis rūpinosi patys žmonės. Jie tvarkydavo aplinką, sodindavo gėles. Pasakojama, kad Liepalotų ir Staliorių kaimų žmonės pasidarė morą (neštuvus karstui). Ant jo – padarymo data, 1870 metai. Tuomet buvo ir kaimo fundatorius –Juozas Kareiva iš Gerdžių ar Kerų kaimo.

Nuo 1957 metų Šakių rajono valdžia buvo uždraudusi čia laidoti. 1988 metais kapinės vėl buvo prisimintos, prieš Vasario 16-ąją dėl jų net keletą naktų teko nemiegoti partijos sargybiniams, nors niekas kapų, tada apklotų sniego patalu, ir nelietė. O 1989 m. vasario 16 d. kapinės jau pasipuošė ne tik gėlėmis, bet ir trispalvėmis, buvo pastatytas paminklas. Čia po karo palaidoti partizanai: Antanas Eidikaitis, Juozas Naujokas, Gediminas Gailiūnas, Juozas Kuosaitis, Antanas Adomaitis, Vladas Bliuvas, Aleksandras Valiukas, Vladas Sprindžiūnas, Pranas Mikalauskas, Antanas Širvaitis. Tik vienas kapas nežinomas. 1944 metais palaidotas rusų lakūnas, žuvęs prie Sutkų kaimo. Ir dabar kapinaitės uoliai prižiūrimos artimųjų bei bendruomenės.

Koplytėlė atnaujinta

Į Gedulo ir Vilties dienos bei Staliorių koplyčios 170-mečio paminėjimą atvyko svečių. Sveikindamas susirinkusius Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis linkėjo atrasti savyje nuolatinį poreikį atvykti čia ir atvesti jaunus žmones, kurie nežino šios vietos istorijos, ir dovanojo dvi liturgines žvakes.

„Šios žvakės degs labai ilgai. Šios koplyčios autentika pati kalba už save: tas plikas, obliuotas sienų medis. Tarsi istorinės šaknys, brandžios, šiurkščios, tamsiom, žemės spalvom. Bet tik į jas įsikibę, galime siekti šviesos ir tiesos… Noriu jums, klebone, įteikti šias žvakes, kad jūsų maldos sutelkti parapijiečiai, čia atvykę, rastų tas tiesas ir Amžino išganymo viltį“, – kalbėjo Šakių rajono meras.

Buvęs ilgametis Lukšių seniūnas Vidas Cikana pasakojo, kad 1994 metais tiek seniūnijos, tiek tuometinio Lukšių parapijos klebono kun. Gvido Pušinaičio bei vietos bendruomenės dėka koplytėlė buvo atnaujinta.

„Kunigas Pušinaitis anuomet čia kartu su visa bendruomene koplytėlėje šveitė, plovė viską. Man buvo toks įspūdis, kad taip visi žmonės darbavosi nuoširdžiai. Domėjausi paveikslų, meno kūrinių išvežimu, kalbuosi ir derinu dėl jų sugrąžinimo į Staliorius“, – atskleidė savo planus V. Cikana.

Ateityje Staliorių koplyčia rūpintis žadėjo naujasis Lukšių seniūnas Vytautas Andziulevičius.

Prasmingai popietę užbaigė Šakių viešosios bibliotekos kūrėjų grupė „Mėlynosios paukštės“ eilėraščių ir dainų pyne. Jautriai nuskambėjo ir 98-erių Prano Širvaičio užtraukta partizanų daina, dabar Kaune gyvenantis kraštietis kone kasmet atvyksta čia, mat kapinėse ilsisi jo brolis partizanas A. Širvaitis.

 

 


Šakių rajono savivaldybės atstovai domėjosi mobiliųjų ambulatorijų veikla ir jų vidaus įranga
30 rugsėjo, 2022

Alytaus rajono savivaldybė yra sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo ir priartinimo prie paciento pavyzdys kitoms šalies savivaldybėms. Čia jau pusę metų […]

30 rugsėjo, 2022

Turto bankas, siekdamas kuo efektyviau panaudoti Šakiuose valdomą administracinį valstybės turtą, įgyvendino visą eilę pokyčių, kurie šiandien leidžia pasidžiaugti rezultatais. […]

27 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 27-ąją, Melno taikai, kai buvo nustatyta tarpvalstybinė siena tarp LDK, Lenkijos ir Kryžiuočių ordino, galutinai atsisakiusio Užnemunės (Sūduvos) ir […]

15 rugsėjo, 2022

Inovacijų agentūra kviečia 50 m. ir vyresnius asmenis dalyvauti naujoje tikslinių verslumo įgūdžių programoje „Startuok nuo 50+”. Ši intensyvi, motyvuojanti […]

11 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 10 dieną prie Kidulių dvaro įvyko paskutinis ketvirtasis šeimų futbolo šventės „Vieninga šeima“ etapas. Į renginį atvyko 9 šeimos: […]

Kaimelio klebonas kun. Zenonas Stepanauskas prie originalaus M. K. Čiurlionio „Šv. Roko“ paveikslo / Linos Poškevičiūtės nuotr.
24 rugpjūčio, 2022

Rugpjūčio 21-ąją Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo švenčiami tradiciniai didieji Šv. Roko atlaidai. Šįkart jie buvo ypatingi tuo, kad […]

Prezidentūros nuotr.
18 rugpjūčio, 2022

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė ketvirtadienį lankėsi Marijampolėje vykstančiame tarptautiniame kūrybiniame meno simpoziume „MALONNY: Marijampolė, Londonas, Niujorkas: idėjų migracija“, susipažino su […]

Konkurso siena. Rugilė Navickaitė ir Nikas Vosylius
13 rugpjūčio, 2022

Rugpjūčio 15-21 dienomis į Marijampolę sugrįžta kasmetinis, tradicinis ir itin laukiamas meno ir architektūros simpoziumas „Malonny – Marijampolė, Londonas, Niujorkas: […]

„Malonny 8“ / Dainiaus Čėplos nuotr.
24 liepos, 2022

Tarptautinis meno ir architektūros simpoziumas „Malonny – Marijampolė, Londonas, Niujorkas: minčių migracija“ šiemet jau devintą kartą sugrįžta į Marijampolę. Besibaigiant […]

18 liepos, 2022

Vištyčio regioniniame parke iniciatyvos „Misija: švari vasara‘22“ dalyviai valydami ežero pakrantėje esančias poilsiavietes aptiko nemažai poilsiautojų paliktų aprangos detalių, laužaviečių, […]

18 liepos, 2022

Šių metų liepos mėnesį, sunerimus dėl numatomų pokyčių Kauno teritorinės muitinės Marijampolės krovinių poste, regiono verslo bendruomenė kreipėsi į Kauno […]

18 liepos, 2022

Liepos 17 dieną prie Ilguvos dvaro įvyko trečiasis šeimų futbolo šventės „Vieninga šeima“ etapas. Į renginį atvyko 11 šeimų: Karpavičiai, […]

14 liepos, 2022

Valstybės turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas jau netrukus pradės pastato, esančio Vytauto g. 28, Marijampolėje […]

4 liepos, 2022

Liepos 2 d. šalies ugniagesiai gelbėtojai iš įvairių vandens telkinių ištraukė šešių nuskendusių žmonių kūnus. 8.09 val. buvo pranešta, kad […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
2 birželio, 2022

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50 metų jubiliejaus renginiai gegužės 28 dienos rytą Kybartuose prasidėjo šv. Mišių auka Kybartų Eucharistinio Išganytojo […]

Arijus Petrulėnas. Mok. Vidmantas Kapačiūnas
2 birželio, 2022

Zyplių dvare išdalinti jau devintą kartą rengiamo Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ apdovanojimai. Šiemet geriausiais jaunaisiais meistrais pripažinti […]

Grupė žygio dalyvių Rūdšilyje, prie bunkerio, kur žuvo Julijonas Būtėnas-Stėvė ir Petras Jurkšaitis-Beržas / Vido Venslovaičio nuotr.
1 birželio, 2022

Į Lekėčius švęsti Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos vėl rinkosi politiniai kaliniai ir tremtiniai, savanoriai, šauliai, lekėtiškiai, atvyko […]

Prelatas Vytautas Gustaitis vaišinasi ukrainietiškais barščiais, kuriuos virė Olia ir Ania Jautri Sviatoslavo muzikinė dovana / Birutės Nenėnienės nuotr.
28 balandžio, 2022

Pasaulinės gyvybės dienos šventimas Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijoje jau keleri metai skleidžiasi kaip šeimų sambūris, kaip įvairias bendruomenes […]

26 balandžio, 2022

Keturioliktosios akcijos Darom Marijampolė 2022 metu,  buvo tvarkoma – 18 didesnių miesto teritorijų, kaimiškosiose vietovėse – 11. Šunskų miške, šalia […]

Prie „savojo“ medelio (iš kairės): Vilkaviškio dekanas kun. Virginijus Gražulevičius, savivaldybės darbuotoja Jurgita Grigaliūnaitė, TAU vadovė Dalytė Šileikienė, rajono meras Algirdas Neiberka, mero patarėjas Joris Juškauskas / Romo Bacevičiaus nuotr.
21 balandžio, 2022

Velykų trečiosios dienos priešpietę Vilkaviškio Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai susirinko sodinti medelių Vilkaviškyje, prie naujai nutiesto pėsčiųjų-dviračių tako palei […]