25 gegužės, 2023

Vakarų Ukrainoje ir Lietuvoje buvo patys galingiausi antisovietinio pasipriešinimo židiniai visoje Rytų Europoje

„Mažai Lietuvos istorikams ir visuomenei žinomas faktas yra tai, kad Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) gretose buvo ir lietuvių. Ukrainos istorikas ir žurnalistas Olegas Stecišinas 2015 m. Lvove ukrainiečių kalba išleido knygą „Banderivskij Internacional (Banderininkų internacionalas)“, kurioje aprašė 28 tautybių 359 asmenų, kovojusių UPA gretose biografijas. Šioje knygoje yra ir lietuviams skirtas poskyris“, – konferencijoje, pavadintoje „Ukrainos pasipriešinimas sovietų okupacijai.  UPA – karas po karo. Lietuva – Ukraina bendra kova“ kalbėjo dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius.

Reikšmingas įvykis

Tokia konferencija, dedikuota UPA, Lietuvoje surengta pirmą kartą. Joje atskleista ne tik nuolatinė Ukrainos kova su agresoriumi, bet ir mūsų šalies bendrystė su tauta, įkvėpimo šios dienos pasipriešinimui atrandančia istorijoje.

„Būtent laisvės kovos kelias, kurio nevalia apvilti, vienijo UPA ir karo po karo dalyvius, ginkluotos rezistencijos kovotojus. Laisvės kovos kelias vienija su ukrainiečiais mus ir šiandien. Ko gero, ne veltui esame ta tauta, kuri labiausiai, pagal savo išgales, padeda Ukrainai kovoje prieš agresorių. Šis agresorius, šis bendras priešas per laisvės liepsną vienijo mus, UPA ir žaliukus, prieš 80 metų. Šis priešas, kuris dabar grasina visam civilizuotam pasauliui, ir ta pati laisvės liepsna daro mus ginklo ir dvasios broliais bei seserimis ir dabar“, – savo mintimis renginyje dalinosi specialiųjų operacijų pajėgų atsargos karininkas, psichologas, karo įvykių Ukrainoje apžvalgininkas Aurimas Navys.

Konferencijoje pranešimus taip pat skaitė prof. Algis Vyšniūnas, „Strateginių Iniciatyvų Centro“ direktorius Alkas Paltarokas, LRS Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko patarėja Emilė Balodytė. Sulaukta ir ypatingų pranešėjų, savo įžvalgas pristačiusių nuotoliu – Ivano Farnkyvsko apskrities Laisvės kovų moziejaus direktoriaus Jaroslav Krtečuk bei Vladislav Dutchak – filosofijos mokslų kandidato, docento, šiuo metu – Ukrainos nacionalinės gvardijos „Azovo“  puolimo brigados seržanto.

„Kodėl apskirtai žmonės priešinasi ir ima ginklus į rankas? Ar net tiesiog padėdami kovojantiems ginklu, rizikuoja savo gyvybe? Taigi, vienas iš veiksnių – tautinė tapatybė. Kodėl ji tokia įtaigi ir dažnu atveju yra stipriausias motyvas priešintis? Dar prieš ieškant atsakymo į šį klausimą, galima pradėti pirmiausia nuo pačios sąvokos. Kaip dr. Aida Savicka yra puikiai apibrėžusi – tapatybė yra tam tikras žmogaus savęs suvokimas. Tai, ką žmogus laiko svarbiais dalykais pačiam save suvokiant ir save pristatant kitiems žmonėms, arba kitaip sakant tokių asmenų bendrumo ir unikalumo jausmas“, – kalbėjo E. Balodytė.

Anot jos, pats besikeičiančios ir dinamiškos tapatybės ieškojimas yra universalus dalykas ir būdingas visoms tautoms, o kalbant apie Ukrainą, jos tautinė tapatybė nuo XIX amžiaus buvo pažymėta nepriklausomybės laikotarpiais, po kurių sekė priverstinė integracija į Rusijos imperinę sferą. Pranešėja pabrėžė, kad ukrainiečiai turi išskirtinį etninį, kalbinį ir kultūrinį paveldą, kuris istoriškai stengėsi išlaikyti pusiausvyrą tarp nuožmios nepriklausomybės ir prievartinės integracijos į Rusijos (ir sovietų) politines sistemas. Ukrainiečių tautinės tapatybės idėja tapo pagrindiniu Ukrainos pasipriešinimu dabartinei Rusijos invazijai, kurią ukrainiečiai laiko 2014 metais prasidėjusio Rusijos ir Ukrainos konflikto tęsiniu.

Įkvėpė istorija

„Todėl tikriausiai ne veltui šiandien kalbame apie UPA. Būtent šis judėjimas išsiskyrė ryškiu tautiniu elementu ir idėja atkurti Ukrainos valstybę. Nagrinėjant, kodėl žmonės jungėsi į UPA, galima matyti ryškią sąsają su minėtais elementais – tapatybę formuotą per šeimos patirtis, tradicijas“, – sako E. Balodytė.

Pasak jos, kad matytume tam tikrą dėsningumą, svarbu paminėti ir Ukrainos liaudies respublika (Ukrainska Narodnia Respublika – UNR). Daugumai UPA veteranų turėjo asmeninį  ryšį su UNR veteranais buvo asmeninis – daugelis jų giminaičių kovojo Ukrainos nacionalinės respublikos ar Ukrainos Galicijos armijose, ar Sicho šaulių gretose. Asmeninės šeimos istorijos apie herojiškus Galicijos nacionalinės armijos mūšius UPA veteranams turėjo įtakos nuo mažens. Dauguma šių asmeninių istorijų apėmė ukrainiečių tautos kovos už nepriklausomybę supratimą. Pavyzdžiui, Maksymo Wowko prisiminimai apie tėvo kovas buvo būdingi daugumai veteranų: „mano tėvas kariavo, tėvo brolis taip pat. Jo brolis mirė 1918 m., o tėvas vėliau prisijungė Sicho šaulių, buvo sužeistas ir grįžo namo. Vyresnioji karta su mumis pasakojo apie mūšius, o ir tie, kurie nekovojo, turėjo dar turėjo ginklų, ir kai prireikė, kaip 1943 m., jie buvo atiduoti tęsusiems kovą vėliau“.

„Taigi galima sakyti, kad pati UPA buvo kovos tęsinys. Pirmieji Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) padaliniai ėmė kurtis 1942 m. rudenį Vakarų Voluinėje, vėliau išplito po didelę šalies teritoriją. UPA buvo karinis ir politinis Ukrainos laisvės kovų sąjūdžio darinys, siekęs atkurti savo šalies valstybingumą. Šiuo atveju tautinės organizacijos kovojo ne tiek dėl valdžios, kiek dėl savo valstybės išlaisvinimo. Ši organizacija buvo rimta jėga, su kuria negalėjo nesiskaityti okupantai. Kai kurie bandė jas panaudoti savais tikslais, kai kurie skirdavo milžiniškus resursus toms organizacijoms likviduoti“, – pasakojo E. Balodytė, pridurdama, kad nors UPA tema nešasi su savimi sudėtingą emocinį krūvį ir yra tikrai kompleksiškas reiškinys, dažnai vadinamas kontraversišku, reikia akcentuoti, kad, kai kalbame apie šių dienų karą, būtent UPA kovotojų tautinė tapatybė ir siekiai atkurti nepriklausomybę tampa naratyvais budinančiais ukrainiečius – tarsi tai yra kova prieš tą patį priešą, o galima mirtis – kaina už laivą rytojų, jei bent ne pačiam, tai vaikams.

Kaip lietuviai atsidūrė Ukrainoje ir UPA gretose?

„Vokiečių okupacijos metais (1941-1944) Lietuvoje buvo suformuota nemažiau 26 lietuvių policijos batalionai. Jie veikė ne tik Lietuvoje, bet buvo siunčiami ir į kitas vokiečių okupuotas šalis: Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją. Dažniausiai jie vykdė užnugario apsaugos funkcijas, saugojo geležinkelius, karinius sandėlius ir kitus objektus bei dalyvavo kovose su sovietiniais partizanais. 1942 m. lapkričio mėn. Raudonajai armijai apsupus prie Stalingrado feldmaršalo Pauliaus grupuotę strateginio kelio statyba nebeteko reikšmės ir batalionai gavo kitas užduotis“, – istorinius įvykius pristatė dr. A.Bubnys.

Anot jo, artėjant Rytų frontui, 1943 m. antroje pusėje, vis daugiau policijos batalionuose tarnaujančių lietuvių, nepatenkintų savo padėtimi ir nenorinčių kovoti už nacistinės Vokietijos interesus, ėmė masiškai dezertyruoti iš policijos batalionų.

„Šis reiškinys ypatingai sustiprėjo už Lietuvos ribų dislokuotuose batalionuose. 1943 m. rudenį lietuvių batalionų kariai atsidūrė Volynėje, Kovelio miesto apylinkėse. Čia buvo pats UPA būrių veikimo epicentras. Lietuviai Volynėje taip pat daugiausia saugojo geležinkelius, tiltus ir kitus karinės reikšmės objektus. Jiems tekdavo susidurti su UPA, lenkų (Armija krajova) ir sovietiniais partizanais. Be to, 1943 m. antroje pusėje Vakarų Ukrainoje įsiliepsnojo lenkų ir ukrainiečių tarpusavio konfliktas, nusinešęs dešimtis tūkstančių gyvybių. Šio konflikto liudininkais ne savo valia tapo ir lietuvių policijos batalionų kariai“, – sako  dr, A. Bubnys, pridurdamas, kad 1944 m. vasarą fronto linija priartėjo prie Lietuvos, batalionai, buvę Rusijoje Pskovo srityje ir Baltarusijoje gavo įsakymus trauktis. 1944 m. vasarą ir rudenį beveik visi lietuvių policijos batalionai buvo išformuoti ir nustojo egzistavę kaip savarankiški vienetai.

Didžiulis pasipriešinimas okupacijai

Dr. A.Bubnys pabrėžė, jog, nagrinėjant sovietų represinių struktūrų archyvinius dokumentus, aiškėja lietuvių ir ukrainiečių ginkluotosios rezistencijos mastas: 1944–1948 m. slopindama pavergtų tautų pasipriešinimą, NKVD–MGB vidaus kariuomenė nužudė arba kautynėse nukovė 77 980 partizanų ar civilių gyventojų, iš jų 17 084 lietuvius. Tragiškiausi buvo 1945 m., kai sovietinės kariaunos aukomis tapo 30 057 žmonės, iš jų kas trečias buvo lietuvis. Absoliuti dauguma visų aukų teko Vakarų Ukrainos gyventojams, kurių tuomet buvo tris kartus daugiau negu lietuvių.

„Dabar galima drąsiai teigti, jog Vakarų Ukrainoje ir Lietuvoje buvo patys galingiausi antisovietinio pasipriešinimo židiniai visoje Rytų Europoje. Visa tai formavo šių tautų atsparumą ir darė įtaką visuomenių raidai ir lietuvių bei ukrainiečių tarpusavio simpatijai ir solidarumui“, – kalba dr. A. Bubnys.

Vakarų Ukrainoje ir Lietuvoje buvo patys galingiausi antisovietinio pasipriešinimo židiniai visoje Rytų Europoje

 „Mažai Lietuvos istorikams ir visuomenei žinomas faktas yra tai, kad Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) gretose buvo ir lietuvių. Ukrainos istorikas ir žurnalistas Olegas Stecišinas 2015 m. Lvove ukrainiečių kalba išleido knygą „Banderivskij Internacional (Banderininkų internacionalas)“, kurioje aprašė 28 tautybių 359 asmenų, kovojusių UPA gretose biografijas. Šioje knygoje yra ir lietuviams skirtas poskyris“, – konferencijoje, pavadintoje „Ukrainos pasipriešinimas sovietų okupacijai.  UPA – karas po karo. Lietuva – Ukraina bendra kova“ kalbėjo dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius.

Reikšmingas įvykis

Tokia konferencija, dedikuota UPA, Lietuvoje surengta pirmą kartą. Joje atskleista ne tik nuolatinė Ukrainos kova su agresoriumi, bet ir mūsų šalies bendrystė su tauta, įkvėpimo šios dienos pasipriešinimui atrandančia istorijoje.

„Būtent laisvės kovos kelias, kurio nevalia apvilti, vienijo UPA ir karo po karo dalyvius, ginkluotos rezistencijos kovotojus. Laisvės kovos kelias vienija su ukrainiečiais mus ir šiandien. Ko gero, ne veltui esame ta tauta, kuri labiausiai, pagal savo išgales, padeda Ukrainai kovoje prieš agresorių. Šis agresorius, šis bendras priešas per laisvės liepsną vienijo mus, UPA ir žaliukus, prieš 80 metų. Šis priešas, kuris dabar grasina visam civilizuotam pasauliui, ir ta pati laisvės liepsna daro mus ginklo ir dvasios broliais bei seserimis ir dabar“, – savo mintimis renginyje dalinosi specialiųjų operacijų pajėgų atsargos karininkas, psichologas, karo įvykių Ukrainoje apžvalgininkas Aurimas Navys.

Konferencijoje pranešimus taip pat skaitė prof. Algis Vyšniūnas, „Strateginių Iniciatyvų Centro“ direktorius Alkas Paltarokas, LRS Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko patarėja Emilė Balodytė. Sulaukta ir ypatingų pranešėjų, savo įžvalgas pristačiusių nuotoliu – Ivano Farnkyvsko apskrities Laisvės kovų moziejaus direktoriaus Jaroslav Krtečuk bei Vladislav Dutchak – filosofijos mokslų kandidato, docento, šiuo metu – Ukrainos nacionalinės gvardijos „Azovo“  puolimo brigados seržanto.

„Kodėl apskirtai žmonės priešinasi ir ima ginklus į rankas? Ar net tiesiog padėdami kovojantiems ginklu, rizikuoja savo gyvybe? Taigi, vienas iš veiksnių – tautinė tapatybė. Kodėl ji tokia įtaigi ir dažnu atveju yra stipriausias motyvas priešintis? Dar prieš ieškant atsakymo į šį klausimą, galima pradėti pirmiausia nuo pačios sąvokos. Kaip dr. Aida Savicka yra puikiai apibrėžusi – tapatybė yra tam tikras žmogaus savęs suvokimas. Tai, ką žmogus laiko svarbiais dalykais pačiam save suvokiant ir save pristatant kitiems žmonėms, arba kitaip sakant tokių asmenų bendrumo ir unikalumo jausmas“, – kalbėjo E. Balodytė.

Anot jos, pats besikeičiančios ir dinamiškos tapatybės ieškojimas yra universalus dalykas ir būdingas visoms tautoms, o kalbant apie Ukrainą, jos tautinė tapatybė nuo XIX amžiaus buvo pažymėta nepriklausomybės laikotarpiais, po kurių sekė priverstinė integracija į Rusijos imperinę sferą. Pranešėja pabrėžė, kad ukrainiečiai turi išskirtinį etninį, kalbinį ir kultūrinį paveldą, kuris istoriškai stengėsi išlaikyti pusiausvyrą tarp nuožmios nepriklausomybės ir prievartinės integracijos į Rusijos (ir sovietų) politines sistemas. Ukrainiečių tautinės tapatybės idėja tapo pagrindiniu Ukrainos pasipriešinimu dabartinei Rusijos invazijai, kurią ukrainiečiai laiko 2014 metais prasidėjusio Rusijos ir Ukrainos konflikto tęsiniu.

Įkvėpė istorija

„Todėl tikriausiai ne veltui šiandien kalbame apie UPA. Būtent šis judėjimas išsiskyrė ryškiu tautiniu elementu ir idėja atkurti Ukrainos valstybę. Nagrinėjant, kodėl žmonės jungėsi į UPA, galima matyti ryškią sąsają su minėtais elementais – tapatybę formuotą per šeimos patirtis, tradicijas“, – sako E. Balodytė.

Pasak jos, kad matytume tam tikrą dėsningumą, svarbu paminėti ir Ukrainos liaudies respublika (Ukrainska Narodnia Respublika – UNR). Daugumai UPA veteranų turėjo asmeninį  ryšį su UNR veteranais buvo asmeninis – daugelis jų giminaičių kovojo Ukrainos nacionalinės respublikos ar Ukrainos Galicijos armijose, ar Sicho šaulių gretose. Asmeninės šeimos istorijos apie herojiškus Galicijos nacionalinės armijos mūšius UPA veteranams turėjo įtakos nuo mažens. Dauguma šių asmeninių istorijų apėmė ukrainiečių tautos kovos už nepriklausomybę supratimą. Pavyzdžiui, Maksymo Wowko prisiminimai apie tėvo kovas buvo būdingi daugumai veteranų: „mano tėvas kariavo, tėvo brolis taip pat. Jo brolis mirė 1918 m., o tėvas vėliau prisijungė Sicho šaulių, buvo sužeistas ir grįžo namo. Vyresnioji karta su mumis pasakojo apie mūšius, o ir tie, kurie nekovojo, turėjo dar turėjo ginklų, ir kai prireikė, kaip 1943 m., jie buvo atiduoti tęsusiems kovą vėliau“.

„Taigi galima sakyti, kad pati UPA buvo kovos tęsinys. Pirmieji Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) padaliniai ėmė kurtis 1942 m. rudenį Vakarų Voluinėje, vėliau išplito po didelę šalies teritoriją. UPA buvo karinis ir politinis Ukrainos laisvės kovų sąjūdžio darinys, siekęs atkurti savo šalies valstybingumą. Šiuo atveju tautinės organizacijos kovojo ne tiek dėl valdžios, kiek dėl savo valstybės išlaisvinimo. Ši organizacija buvo rimta jėga, su kuria negalėjo nesiskaityti okupantai. Kai kurie bandė jas panaudoti savais tikslais, kai kurie skirdavo milžiniškus resursus toms organizacijoms likviduoti“, – pasakojo E. Balodytė, pridurdama, kad nors UPA tema nešasi su savimi sudėtingą emocinį krūvį ir yra tikrai kompleksiškas reiškinys, dažnai vadinamas kontraversišku, reikia akcentuoti, kad, kai kalbame apie šių dienų karą, būtent UPA kovotojų tautinė tapatybė ir siekiai atkurti nepriklausomybę tampa naratyvais budinančiais ukrainiečius – tarsi tai yra kova prieš tą patį priešą, o galima mirtis – kaina už laivą rytojų, jei bent ne pačiam, tai vaikams.

Kaip lietuviai atsidūrė Ukrainoje ir UPA gretose?

„Vokiečių okupacijos metais (1941-1944) Lietuvoje buvo suformuota nemažiau 26 lietuvių policijos batalionai. Jie veikė ne tik Lietuvoje, bet buvo siunčiami ir į kitas vokiečių okupuotas šalis: Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją. Dažniausiai jie vykdė užnugario apsaugos funkcijas, saugojo geležinkelius, karinius sandėlius ir kitus objektus bei dalyvavo kovose su sovietiniais partizanais. 1942 m. lapkričio mėn. Raudonajai armijai apsupus prie Stalingrado feldmaršalo Pauliaus grupuotę strateginio kelio statyba nebeteko reikšmės ir batalionai gavo kitas užduotis“, – istorinius įvykius pristatė dr. A.Bubnys.

Anot jo, artėjant Rytų frontui, 1943 m. antroje pusėje, vis daugiau policijos batalionuose tarnaujančių lietuvių, nepatenkintų savo padėtimi ir nenorinčių kovoti už nacistinės Vokietijos interesus, ėmė masiškai dezertyruoti iš policijos batalionų.

„Šis reiškinys ypatingai sustiprėjo už Lietuvos ribų dislokuotuose batalionuose. 1943 m. rudenį lietuvių batalionų kariai atsidūrė Volynėje, Kovelio miesto apylinkėse. Čia buvo pats UPA būrių veikimo epicentras. Lietuviai Volynėje taip pat daugiausia saugojo geležinkelius, tiltus ir kitus karinės reikšmės objektus. Jiems tekdavo susidurti su UPA, lenkų (Armija krajova) ir sovietiniais partizanais. Be to, 1943 m. antroje pusėje Vakarų Ukrainoje įsiliepsnojo lenkų ir ukrainiečių tarpusavio konfliktas, nusinešęs dešimtis tūkstančių gyvybių. Šio konflikto liudininkais ne savo valia tapo ir lietuvių policijos batalionų kariai“, – sako  dr, A. Bubnys, pridurdamas, kad 1944 m. vasarą fronto linija priartėjo prie Lietuvos, batalionai, buvę Rusijoje Pskovo srityje ir Baltarusijoje gavo įsakymus trauktis. 1944 m. vasarą ir rudenį beveik visi lietuvių policijos batalionai buvo išformuoti ir nustojo egzistavę kaip savarankiški vienetai.

Didžiulis pasipriešinimas okupacijai

Dr. A.Bubnys pabrėžė, jog, nagrinėjant sovietų represinių struktūrų archyvinius dokumentus, aiškėja lietuvių ir ukrainiečių ginkluotosios rezistencijos mastas: 1944–1948 m. slopindama pavergtų tautų pasipriešinimą, NKVD–MGB vidaus kariuomenė nužudė arba kautynėse nukovė 77 980 partizanų ar civilių gyventojų, iš jų 17 084 lietuvius. Tragiškiausi buvo 1945 m., kai sovietinės kariaunos aukomis tapo 30 057 žmonės, iš jų kas trečias buvo lietuvis. Absoliuti dauguma visų aukų teko Vakarų Ukrainos gyventojams, kurių tuomet buvo tris kartus daugiau negu lietuvių.

„Dabar galima drąsiai teigti, jog Vakarų Ukrainoje ir Lietuvoje buvo patys galingiausi antisovietinio pasipriešinimo židiniai visoje Rytų Europoje. Visa tai formavo šių tautų atsparumą ir darė įtaką visuomenių raidai ir lietuvių bei ukrainiečių tarpusavio simpatijai ir solidarumui“, – kalba dr. A. Bubnys.

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


3 birželio, 2023

Šeštadienį, birželio 3-iąją, Seimas istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje iškilmingai paminėtas Sąjūdžio 35-metį. Šiemet sukanka 35-eri metai, kai buvo išrinkta […]

1 birželio, 2023

,,Jei esi čia, Tu jau esi Ignalinos istorijos dalis“, – užrašyta ant veidrodinės informacinio stendo pusės. Šis stendas pastatytas Laisvės […]

Antantės valstybių vadovai paryžiaus taikos konferencijoje tariasi dėl Versalio taikos. Iš kairės: Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas D. L. George’as, Italijos ministras pirmininkas V. E. Orlandas, Prancūzijos ministras pirmininkas G. Clemen
31 gegužės, 2023

Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos – tai sėkmingiausias, drąsiausias Lietuvos užsienio politikos žingsnis XX amžiuje. Kartu tai vienas svarbiausių Lietuvos […]

30 gegužės, 2023

Gegužės 31 dieną minėsime Laisvės kovotojo, politinio kalinio, ilgamečio Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos ir Garbės pirmininko Antano Lukšos […]

26 gegužės, 2023

Šiandien vyko Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų bataliono 28-ųjų Vėliavos įteikimo bei 104-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės kovų […]

Kurtuvėnų žirgynas. 2023 m. L. Bimbirienės nuotr.
26 gegužės, 2023

Lietuvos Respublikos Seimas 2023-uosius paskelbė atmintinais Žirgo metais. Minėdamas šiuos metus, Šiaulių regioninis valstybės archyvas parengė virtualią parodą „Šiaulių krašto […]

Bibliotekos nuotr.
26 gegužės, 2023

Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros-leidybos ir Skaitytojų aptarnavimo skyrių darbuotojos, Turizmo informacijos centro vadybininkė Dovilė ir istorijos mokytoja Aldona […]

24 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 23 d., antradienį, Krokuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta tarptautinė paroda „Vilnius–Wilno–Vilne 1918–1948. Vienas miestas – daug istorijų“. Šią […]

Atminimo lenta A. Sniadeckiui / ŠMSM nuotr.
24 gegužės, 2023

Šiandien Vilniuje atidengta atminimo lenta, skirta pirmojo Lietuvoje ir Lenkijoje chemijos vadovėlio autoriui, biochemijos pagrindų pasaulyje kūrėjui, medikui, publicistui, švietėjui, […]

Paminėtos Panevėžio išvadavimo iš bolševikų metinės
24 gegužės, 2023

Praėjusį sekmadienį pėsčiųjų žygiu paminėtos Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Žarėnų būrio partizanų 74-osios žūties metinės. Įvykiui įprasminti Lietuvos šaulių sąjunga […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
22 gegužės, 2023

Gegužės 20 d. Utenos r. Užpalių seniūnijoje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga vyko Lietuvos laisvės kovotojų žuvimo […]

Seimo narys Audronius Ažubalis
18 gegužės, 2023

Seimas, minėdamas 1948 metų gegužės 22 dienos Sovietų Sąjungos okupacinio režimo vykdyto didžiausio XX amžiaus trėmimo Lietuvoje koduote „Pavasaris“ („Vesna“) […]

18 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 13 d. Andrioniškyje vyko paskutinio partizaniškojo pavasario 70-mečio atminties renginys – Anykščių krašto partizanų bei jų palikuonių […]

16 gegužės, 2023

Lietuvos rašytojų sąjunga 2022 m. lapkričio 8 d. paskelbė architektūrinio-skulptūrinio objekto rašytojui Justinui Marcinkevičiui atminti ir skvero sutvarkymo darbų konkursą. […]

16 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 12 d. Ignalinos krašto muziejuje ir Švenčionių rajono Nalšios muziejuje buvo pristatytas enciklopedinys leidinys Rezistencijos atlasas knyga – „Šiaurės […]

15 gegužės, 2023

Vilniaus universitete eksponuojama paroda – „Dievų miške: 46 lietuvių inteligentų grupė Štuthofo koncentracijos stovykloje“ 2023 m.gegužės 9 d. VU bibliotekos […]

14 gegužės, 2023

Šeštadienį iškilmingai paminėtos Kalniškės mūšio metinės – prieš 78 metus vykusio vieno didžiausių ir garsiausių mūšių Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo istorijoje. […]

12 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 10 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus padalinio […]

11 gegužės, 2023

Šią savaitę Leipalingyje vykdant partizanų paieškas rasti dešimties laisvės kovotojų palaikai. Palaikai rasti keli šimtai metrų į vakarus nuo Leipalingio […]

R. Dačkaus nuotr.
9 gegužės, 2023

Minint referendumo dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) dvidešimtmetį, gegužės 9-ąją, Europos dieną, Vilniaus Rotušėje iškilmingai atidaryta paroda „Lietuvos kelias […]